Regulamin RZESZÓWDIS

REGULAMIN AKCJI LOKALNEJ

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji Lokalnej jest Rzeszówdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 69, kod pocztowy: 35-959 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000137, NIP 8133201428, zwana dalej E.Leclerc Rzeszów.

 2. Akcja lokalna skierowana jest do klientów hipermarketu E. Leclerc Rzeszów. Warunkiem udziału w Akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Rzeszów, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.

 3. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 4. Akcja lokalna będzie realizowana w okresie trwania Programu Lojalnościowego, do odwołania. E.Leclerc Rzeszów poinformuje klientów o zakończeniu możliwości zbierania premii w ramach akcji lokalnej oraz ich realizowania na miesiąc przed zamknięciem akcji lokalnej.

 5. Program ma na celu nagrodzenie lojalności klientów hipermarketu poprzez umożliwienie gromadzenia środków i wykorzystywania ich za pomocą Karty Lojalnościowej, na której będą rejestrowane punkty stanowiące premię za dokonanie zakupów o określonej wartości lub za zakup określonych produktów.

 6. Identyfikacja klienta i możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania karty w kasie przed skanowaniem zakupów.

 7. Posiadanie Karty Lojalnościowej umożliwia klientom, o których mowa w ustępie 2 niniejszego regulaminu uzyskanie i gromadzenie punktów przyznanych jako premia według następujących zasad:

 1. Posiadacz Karty Lojalnościowej może zbierać punkty na Kartę wyłącznie za zakupy dokonane w supermarkecie E.Leclerc Rzeszów, przy czym:

 1. Za zakupy o wartości co najmniej 12,- zł nalicza się 1 punkt

 2. Za każde kolejne 12,- zł w tej samej transakcji nalicza się 1 punkt

 3. Zakupy o wartości poniżej 12,- zł nie są punktowane

 4. Zakupy z różnych Kart nie sumują się.

 5. Punkty z dwóch lub więcej Kart nie podlegają sumowaniu.

 1. Przy rejestracji w Programie Lojalnościowym Klient otrzymuje na Kartę Lojalnościową 20 punktów;

 2. Klient nabywa prawo do wyboru i odbioru pierwszego prezentu z katalogu po uzyskaniu co najmniej 44 punktów.

 3. Punkty można uzyskać dzięki dokonaniu zakupów z całego dostępnego asortymentu sklepu ZA WYJĄTKIEM następujących produktów i usług:

 1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

 4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

 5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu.

 1. Punkty zgromadzone na dotychczasowej Karcie Stałego Klienta wydanej przez E.Leclerc Rzeszów w momencie aktywacji nowego konta Klienta w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym zostaną przeniesione na to konto; Klient będzie mógł skorzystać z uprzednio zgromadzonych punktów na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego oraz w niniejszym regulaminie akcji lokalnej.

 2. W celu zarejestrowania punktów na Koncie Klient powinien swoja Kartę Lojalnościową zeskanować przy kasie przed zakończeniem transakcji.

 1. Srebrna Karta Lojalnościowa (SKL) – dodatkowe uprawnienia przyznane uczestnikowi Programu Lojalnościowego posiadaczowi Karty Lojalnościowej, będącemu klientem supermarketu E.Leclerc Rzeszów, który zgromadził na Karcie co najmniej 400 punktów. Z chwilą spełnienia warunku otrzymania SKL posiadacz otrzymuje jednorazowo bon o wartości 30 zł do wykorzystania w supermarkecie E.Leclerc Rzeszów jednakże tracą ważność punkty uprzednio zebrane przez klienta na Karcie i Klient rozpoczyna zbieranie punktów od nowa według zasad opisanych w punkcie 1) ustępu 7, z tą różnicą, że Klient – posiadacz SKL w każdy wtorek i środę otrzymuje podwójną liczbę punktów.

 2. Złota Karta Lojalnościowa (ZKL) – dodatkowe uprawnienia przyznane uczestnikowi Programu Lojalnościowego posiadaczowi Karty Lojalnościowej, będącemu klientem supermarketu E.Leclerc Rzeszów, który zgromadził na Karcie co najmniej 1000 punktów. Z chwilą spełnienia warunku otrzymania ZKL posiadacz otrzymuje jednorazowo bon o wartości 50 zł do wykorzystania w supermarkecie E.Leclerc Rzeszów jednakże tracą ważność punkty uprzednio zebrane przez klienta na Karcie i Klient rozpoczyna zbieranie punktów od nowa według zasad opisanych w punkcie 1) ustępu 7, z tą różnicą, że posiadacz ZKL za zakupy dokonane od wtorku do czwartku Klient otrzymuje podwójną liczbę punktów.

 3. Punkty zebrane na Karcie w danym roku kalendarzowym każdorazowo tracą ważność z dniem 31 grudnia danego roku kalendarzowego, bez względu na to kiedy Karta została wydana oraz czy Klient dokonał wyboru i odbioru prezentu. W przypadku utraty ważności punktów Klientowi nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia w tym roszczenia związane z wyborem i odebraniem prezentu.

 4. W okresie trwania akcji lokalnej punkty zgromadzone na koncie uprawniają do nabycia dowolnych towarów znajdujących się w katalogu dostępnym w Punkcie Obsługi Klienta HIPERMARKETU E. Leclerc Rzeszów lub na stronie internetowej sklepu www.leclerc.rzeszów.pl, zwanego dalej „Katalogiem”.

 5. Obiór prezentów z Katalogu polega na wymianie punktów zebranych na Karcie Lojalnościowej na wybrane prezenty wg ich wartości podanej w Katalogu; oznacza to, że z chwilą odbioru prezentu przez Klienta z Karty Lojalnościowej odejmuje się ilość punktów ustaloną w katalogu jako wartość punktowa danego prezentu.

 6. Realizacja uprawnienia uczestnika akcji następuje w formie zawarcia umowy sprzedaży danego towaru z Katalogu za cenę 1 (jeden) grosz za sztukę. Transakcja wymiany punktów na towary nie jest łączona z transakcją zakupu kolejnych towarów. W ramach transakcji wymiany punktów na towary nie są naliczane punkty w ramach akcji lokalnej. E.Leclerc Rzeszów zastrzega sobie prawo do wycofania danego prezentu z oferty po wyczerpaniu się jego zapasów. W takiej sytuacji E.Leclerc Rzeszów zastrzega sobie prawo do zaoferowania prezentu zastępczego o zbliżonej wartości.

 7. Prezenty z katalogu lojalnościowego są dostępne do wyczerpania zapasów.

 8. Dodatkowe uprawnienia posiadacza SKL:

Posiadacz SKL uprawniony jest do wyboru produktów z Katalogu na korzystniejszych zasadach niż Klient nie posiadający SKL (np. specjalne dedykowane produkty lub inne niespodzianki)

 1. Dodatkowe uprawnienia posiadacza ZKL:

Posiadacz ZKL uprawniony jest do wyboru produktów z Katalogu na korzystniejszych zasadach niż Klient nie posiadający ZKL (np. specjalne dedykowane produkty lub inne niespodzianki)

 1. W transakcji zapłaty lub przyznania punktów może uczestniczyć wyłącznie jedna Karta.

 2. Jeżeli Klient bezpośrednio po zakończeniu skanowania towarów nie zeskanuje Karty, punkty nie będą dopisywane do karty w terminie późniejszym.

 3. Nie jest możliwe łączenie kont ani przelewanie punktów z jednej karty na inne, z zastrzeżeniem punktu 5) w ustępie 7. niniejszego regulaminu.

 4. Informacja o całkowitym stanie punktów jest dostępna po wydrukowaniu paragonu fiskalnego Klienta, którego Karta Lojalnościowe została zeskanowana w kasie. Klient posiadający Kartę Lojalnościową nie może dysponować zgromadzonymi punktami w inny sposób niż opisany w punktach 8 – 15 niniejszego regulaminu.

 5. Zgromadzone na Karcie lojalnościowej punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

 6. Akcja trwa do odwołania. Po zakończeniu akcji lokalnej, wszystkie pozostające na Kartach środki zostaną skasowane, chyba że E.Leclerc Rzeszów postanowi inaczej, o czym wcześniej poinformuje posiadaczy Karty Lojalnościowej.

 7. E.Leclerc Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione dysponujące Kartą Lojalnościową m.in. na skutek kradzieży czy zgubienia karty. Jednak w przypadku powiadomienia o utracie lub kradzieży karty organizator dokona blokady karty. Klient po złożeniu pisemnego wniosku oraz przedstawieniu dowodu osobistego jest uprawniony do uzyskania nowej Karty.

 8. W przypadku, gdy Klient zwraca towar za który zapłacił punktami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na kartę identyczną ilość punktów jaka została pobrana z konta i odbiera towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych.

 9. W przypadku gdy Klient zwraca towar za który otrzymał punkty na Kartę Lojalnościową wówczas pomniejsza się ilość punktów na karcie o ilość punktów wynikających z wartości artykułu.

 10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajda zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.

 11. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej sklepu www.leclerc.pl/bonus/regulamin_rzeszowdis.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek