Regulamin MALBORKDIS

Regulamin akcji lokalnej E.LECLERC MALBORK

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E.Leclerc

 1. Organizatorem akcji lokalnej jest Malborkdis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000825085, o numerze NIP: 7831812709, zwaną dalej E.Leclerc Malbork. Akcja lokalna obowiązuje wyłącznie w supermarkecie E.LECLERC w Malborku zlokalizowanym w Malborku przy ul. Sikorskiego 2.

 2. Akcja lokalna skierowana jest do klientów supermarketu E. Leclerc w Malborku. Warunkiem udziału w Akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Malbork, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.

 1. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym BONUS E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 1. E.Leclerc Malbork wśród oferowanych do sprzedaży towarów sprzedawać będzie również towary, które objęte będą sprzedażą premiowaną doładowaniem punktów – złotówek w różnej wysokości na konto przypisane do Karty lojalnościowej. W momencie zakupu takiego towaru przez Klienta – po zeskanowaniu Karty lojalnościowej system doliczy do stanu konta punkty – złotówki.

 1. E.Leclerc Malbork premiować będzie również zakupy powyżej określonej wartości; w takim przypadku system doliczy do stanu Konta punkty – złotówki w kwocie określonej przez E.Leclerc Malbork.

 1. Sprzedaż premiowana, o której mowa powyżej w punkcie 4. nie może łączyć się z premią przyznaną od wartości zakupów, o której mowa w punkcie 5 powyżej.

 1. Po zebraniu na swoim Koncie minimum równowartości 5,00 złotych Klient może pierwszy raz użyć środków zebranych na Karcie do zapłaty w formie rabatu za towary kupowane w supermarkecie E.Leclerc w Malborku. Przy każdych kolejnych zakupach limit ten nie obowiązuje.

 2. Punkty zgromadzone na Koncie zachowują ważność do dnia 28 lutego 2021, chyba że Organizator postanowi inaczej, o czym poinformuje na miesiąc przed zamknięciem akcji lokalnej.

 3. Po zakończeniu akcji lokalnej wszystkie pozostające na Kartach środki zostaną skasowane.

 4. Nie będą premiowane zakupy następujących produktów:

 1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

 4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

 5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu.

 1. W przypadku, gdy Klient zwraca towar za który zapłacił punktami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na kartę identyczną ilość punktów jaka została pobrana z konta i odbiera towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych.

 1. W przypadku gdy Klient zwraca towar za który otrzymał punkty na Kartę Lojalnościową wówczas pomniejsza się ilość punktów na karcie o ilość punktów wynikających z wartości artykułu.

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.

 2. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie www.leclerc.pl/bonus/regulamin_malborkdis