Regulamin GDAŃSKDIS

Regulamin akcji lokalnej E.LECLERC GDAŃSK

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E.Leclerc

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem lojalnościowej akcji lokalnej jest Gdańskis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 1, 80-398 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303796, o numerze NIP: 7010128780, zwaną dalej E.Leclerc Gdańsk. Akcja lokalna obowiązuje wyłącznie w hipermarkecie E. LECLERC znajdującym się w Galerii Przymorze w Gdańsku.

 2. Akcja lokalna skierowana jest do klientów hipermarketu E. Leclerc Gdańsk – pełnoletnich osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami . Warunkiem udziału w Akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Gdańsk, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.

 1. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym BONUS E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 1. Akcja lokalna będzie realizowana w okresie trwania Programu Lojalnościowego do odwołania. E.Leclerc Gdańsk poinformuje klientów o zakończeniu możliwości zbierania punktów premiowych w ramach akcji lokalnej oraz ich realizowania na miesiąc przed zamknięciem akcji lokalnej.

 1. Po zakończeniu akcji lokalnej, wszystkie pozostające na Kartach środki zostaną skasowane.

 1. Program ma na celu nagrodzenie lojalności klientów hipermarketu E.Leclerc Gdańsk poprzez umożliwienie gromadzenia punktów premiowych i wykorzystywania ich za pomocą Karty Lojalnościowej. Przez punkty premiowe należy rozumieć punkty uzyskane przez Klienta w ramach dokonywanych zakupów wybranych towarów objętych Akcją, które gromadzone są na Koncie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jeden punkt premiowy stanowi równowartość jednego złotego (1 pkt =1 PLN).

 1. Towary objęte akcją lokalną E.Leclerc Gdańsk będą oznaczone w odpowiedni sposób. Na oznaczeniu będzie zawarta w szczególności: informacja o ilości punktów premiowych przyznawanych klientowi w związku z zakupem tego towaru oraz odpowiadająca jej kwota pieniężna.

 2. Programem nie są objęte następujące kategorie towarów:

 1. napoje alkoholowe, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 3. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

 4. produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

 5. doładowania telefoniczne pre-paid, startery telefoniczne pre-paid.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktów.

 1. Możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania Karty lojalnościowej w kasie przed zakończeniem transakcji, pod warunkiem, że Karta została uprzednio aktywowana. Po zeskanowaniu Karty na Koncie zostaje zarejestrowana kwota przyznanych punktów premiowych za dokonaną transakcję zakupu towarów.

 1. W celu skorzystania z punktów premiowych zgromadzonych na Koncie (przeliczanych na środki pieniężne) i dokonania zapłaty za zakupione towary, Klient powinien zeskanować Kartę przy kasie bezpośrednio przed zakończeniem transakcji zakupu towarów i poinformować pracownika kasy o zamiarze skorzystania z całości lub określonej części punktów premiowych (przeliczanych na środki pieniężne) zsumowanych na Koncie w celu dokonania zapłaty (całości lub części) ceny zakupów.

 1. Wykorzystanie zsumowanych na Koncie punktów premiowych jest możliwe od następnego dnia po ich przyznaniu.

 1. Realizacji zsumowanych na Koncie punktów premiowych (przeliczanych na środki pieniężne) można dokonać jedynie w sklepie stacjonarnym E.Leclerc Gdańsk.

 1. Jeżeli wartość transakcji jest wyższa niż wysokość równowartości pieniężnej punków, które Klient decyduje się wykorzystać w celu zapłaty za zakupy, Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty brakującej kwoty przy użyciu innych środków płatniczych. Minimalna kwota zapłaty za towary, przy wykorzystaniu środków zgromadzonych na Koncie wynosi 0,01 zł (jeden grosz).

 1. Jeżeli Klient chce wykorzystać całość zsumowanych punktów premiowych znajdujących się na jego Koncie, a wartość zakupów jest niższa niż wysokość równowartości pieniężnej punktów premiowych znajdujących się na jego Koncie, klientów zostaje przyznany rabat procentowy do całości zakupów oraz Klient jest zobowiązany uiścić zapłatę za zakupy w wysokości 0,01 zł (jeden grosz), a pozostała część środków pozostaje nadal na Koncie klienta.

 1. Informacja o sumie punktów przyznanych w związku z dokonaniem zakupu towarów jest udostępniana Klientowi na paragonie fiskalnym dla danej transakcji.

 1. Informacja o sumie zgromadzonych punktów premiowych na Koncie Klienta jest udostępniana Klientowi w następujący sposób: na paragonie fiskalnym po dokonaniu transakcji zakupu towarów przy użyciu Karty; w POK, w Aplikacji mobilnej.

 1. Nie istnieje możliwość rozporządzania Punktami zgromadzonymi na koncie Klienta w sposób odmienny od postanowień niniejszego Regulaminu. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie są oprocentowane.

 2. Okresem rozliczeniowym Konta jest okres od dnia 1 marca do ostatniego dnia lutego kolejnego roku kalendarzowego; Punkty premiowe niewykorzystane przez Klienta w w/w okresie rozliczeniowym będą anulowane.

 1. Punkty premiowe przyznane Klientowi przed wejściem z życie programu ogólnopolskiego Bonus E.Leclerc mogą zostać przepisane na nową kartę. Warunkiem przepisania punktów jest rejestracja klienta w programie Bonus E.Leclerc w KASIE przy jednoczesnym zeskanowaniu starej karty lojalnościowej.

 1. W ramach Akcji lokalnej E.Leclerc Gdańsk tworzy się Klub SENIOR . Do uczestnictwa w Klubie SENIOR uprawnieni są Uczestnicy, którzy zarejestrują się w programie lojalnościowym Bonus E.Leclerc oraz ukończyli 65 lat i zgłoszą chęć uczestnictwa w POK okazując dokument tożsamości w celu potwierdzenia osiągnięcia wymaganego wieku. Poza korzyściami określonymi w punktach 6-17 niniejszego Regulaminu uczestnik Klubu SENIOR otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości 5% wartości zakupów za każde zakupy dokonane w poniedziałek lub środę, o ile wartość transakcji wynosi co najmniej 20 złotych. Warunkiem uzyskania dodatkowej premii jest zeskanowanie Karty Bonus E.Leclerc przed zakończeniem transakcji w kasie.

 1. W ramach Akcji lokalnej E.Leclerc Gdańsk organizowana jest promocja DNI RABATÓW. E.Leclerc Gdańsk wyznacza dodatkowe dni tygodnia, w których przy zakupie za określoną kwotę można uzyskać dodatkowe premie punktowe rejestrowane na Karcie. DNI RABATÓW są komunikowane następująco:

 • w aplikacji mobilnej

 • w katalogach produktowych E.Leclerc

 • na stronie internetowej

 • na plakatach na terenie sklepu

Promocja DNI RABATÓW dotyczy jednorazowych zakupów w ramach tego samego Konta klienta i nie łączy się z promocjami specjalnymi.

 1. W przypadku, gdy Klient zwraca towar, za który zapłacił środkami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na Kartę identyczną ilość Punktów premiowych pobranych wcześniej z tego Konta jako zapłata w związku z zakupem danego towaru oraz odbiera się towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych.

 1. E.Leclerc Gdańsk ma prawo w każdej chwili zakończyć akcje lokalne określone niniejszym Regulaminem bez podawania przyczyn zgodnie z punktem 4 niniejszego Regulaminu.

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.

 1. Aktualny tekst Regulaminu jest udostępniany w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie www.leclerc.pl/bonus/regulamin_gdanskdis

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek