REGULAMIN AKCJI LOKALNEJ „LOJALNOŚĆ POPŁACA”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E.Leclerc

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji lokalnej „Lojalność popłaca” jest Bełchatówdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Staszica 20, kod pocztowy 97-400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108098, NIP 7691990858, zwana dalej E.Leclerc Bełchatów.

 2. Akcja lokalna „Lojalność Popłaca” skierowana jest do klientów supermarketu E. Leclerc w Bełchatowie. Warunkiem udziału w akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Bełchatów, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym Bonus E.Leclerc wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.

 3. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 4. Akcja lokalna będzie realizowana do 31 stycznia 2021. E.Leclerc Bełchatów poinformuje klientów o zakończeniu możliwości zbierania premii w ramach akcji lokalnej oraz ich realizowania na miesiąc przed zamknięciem akcji lokalnej.

 5. Program ma na celu nagrodzenie lojalności klientów supermarketu poprzez umożliwienie gromadzenia środków i wykorzystywania ich za pomocą Karty Lojalnościowej, na której będą rejestrowane punkty stanowiące premię za dokonanie zakupów o określonej wartości lub za zakup określonych produktów.

 6. Identyfikacja klienta i możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania karty w kasie przed dokonaniem płatności za zakupy.

 7. Posiadanie Karty Lojalnościowej umożliwia klientom, o których mowa w ustępie 2 niniejszego regulaminu uzyskanie i gromadzenie punktów przyznanych jako premia w przypadku jednorazowego zakupu w którejkolwiek z kas supermarketu E.Leclerc Bełchatów za kwotę w wysokości co najmniej 60 PLN. Za każde następne 60 PLN wydane w tej samej transakcji Posiadacz Karty Lojalnościowej Klienta otrzymuje kolejny 1 punkt. Zakupy z różnych kas nie sumują się.

 8. Punkty można uzyskać dzięki dokonaniu zakupów z całego dostępnego asortymentu sklepu ZA WYJĄTKIEM następujących produktów i usług:

 1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

 4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

 5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu.

 1. Punkty zgromadzone na dotychczasowej Karcie wydanej przez E.Leclerc Bełchatów mogą zostać przeniesione na nową kartę Bonus E.Leclerc; Warunkiem przeniesienia punktów jest rejestracja Klienta w programie Bonus E.Leclerc w KASIE przy jednoczesnym zeskanowaniu starej karty lojalnościowej; Klient będzie mógł skorzystać z uprzednio zgromadzonych punktów na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego oraz w niniejszym regulaminie akcji lokalnej.

 2. W celu zarejestrowania punktów na koncie Klient powinien swoja Kartę Lojalnościową zeskanować przy kasie przed zakończeniem transakcji.

 3. W okresie trwania akcji lokalnej „Lojalność popłaca” punkty zgromadzone na koncie uprawniają do nabycia dowolnych towarów znajdujących się w katalogu „Lojalność popłaca” supermarketu E. Leclerc Bełchatów, zwanego dalej „Katalogiem”.

 4. Obiór prezentów z Katalogu polega na wymianie punktów zebranych na Karcie Lojalnościowej na wybrane prezenty wg ich wartości podanej w Katalogu. Realizacja uprawnienia uczestnika akcji następuje w formie zawarcia umowy sprzedaży danego towaru z katalogu za cenę 1 (jeden) grosz za sztukę lub za cenę wskazaną w katalogu. Dopuszcza się częściową lub całkowitą zapłatę w złotych według kwot podanych w katalogu i na regale z prezentami. Transakcja wymiany punktów na towary nie jest łączona z transakcją zakupu kolejnych towarów. W ramach transakcji wymiany punktów na towary nie są naliczane punkty w ramach akcji lokalnej „Lojalność popłaca”. E.Leclerc Bełchatów zastrzega sobie prawo do wycofania danego prezentu z oferty po wyczerpaniu się jego zapasów. W takiej sytuacji E.Leclerc Bełchatów zastrzega sobie prawo do zaoferowania prezentu zastępczego o zbliżonej wartości.

 5. Odbioru prezentów za pomocą punktów zgromadzonych na karcie lojalnościowej można dokonywać jedynie w markecie E. Leclerc Bełchatów. Nie jest możliwe łączenie różnych Kont Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.

 6. Wykorzystanie zgromadzonych punktów jest możliwe dopiero w następnej transakcji po ich przyznaniu. Przed rozpoczęciem transakcji Klient powinien poinformować pracownika kasy, czy chce skorzystać z punktów zgromadzonych na swojej Karcie Lojalnościowej w celu odbioru towarów z Katalogu.

 7. Artykuły z katalogu lojalnościowego są dostępne w sprzedaży oraz wyeksponowane w specjalnie oznaczonych miejscach na terenie sklepu. Klient chcąc odebrać produkt w ramach akcji lokalnej „Lojalność popłaca” udaje się z nim do kasy i informuje kasjera, iż chce wykorzystać zgromadzone punkty. W przypadku, gdy towar nie znajduje się na hali sprzedaży, informacji udziela Punkt Obsługi Klienta E. Leclerc Bełchatów.

 8. W transakcji zapłaty lub przyznania punktów może uczestniczyć wyłącznie jedna Karta.

 9. Jeżeli Klient bezpośrednio po zakończeniu skanowania towarów nie okaże Karty Lojalnościowej, punkty nie będą dopisywane do karty w terminie późniejszym.

 10. Nie jest możliwe łączenie kont ani przelewanie punktów z jednej karty na inne, z zastrzeżeniem punktu 9 niniejszego regulaminu.

 11. Informacja o całkowitym stanie punktów jest dostępna po wydrukowaniu paragonu fiskalnego Klienta, którego Karta została zeskanowana w kasie.

 12. Klient posiadający Kartę Lojalnościową nie może dysponować zgromadzonymi punktami w inny sposób niż opisany w punktach 11 – 14 niniejszego regulaminu.

 13. Zgromadzone na Karcie lojalnościowej punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

 14. Po zakończeniu akcji lokalnej, wszystkie pozostające na Kartach środki zostaną skasowane, chyba że E.Leclerc Bełchatów postanowi inaczej, o czym wcześniej poinformuje posiadaczy Karty Lojalnościowej.

 15. W przypadku, gdy Klient zwraca towar za który zapłacił punktami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na kartę identyczną ilość punktów jaka została pobrana z konta i odbiera towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych.

 16. W przypadku gdy Klient zwraca towar za który otrzymał punkty na Kartę Lojalnościową wówczas pomniejsza się ilość punktów na karcie o ilość punktów wynikających z wartości artykułu.

 17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.

 18. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie www.leclerc.pl/bonus/regulamin_belchatowdis.